Digitale Diagnostische Tool met Sensor Data (KB-37-003-023)

Project: LNV project

Project Details

Description


In 2017 is in het kader van R&D een pilotproject Sensordata uitgevoerd op WBVR waaruit bleek dat dit soort sensordata gebruikt kan worden voor de detectie van infectieuze dierziekten. Hierbij is gebruik gemaakt van beeld- en filmmateriaal van bestaande dierproeven, die vervolgens werden geanalyseerd met behulp van kunstmatige intelligentie routines.

Gemotiveerd door deze uitkomsten, willen we de kenmerkende patronen in sensordata voor de aan- en afwezigheid van dierziekten in nu in kaart brengen voor de bestrijdingsplichtige dierziekten zoals Avian Influenza (AI) en Mond-en-Klauwzeer (MKZ). Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de dierproeven die in het kader van andere projecten lopen op WBVR. In de ruimte voor de dierproeven zullen sensoren (b.v. video camera’s) gebruikt worden om nieuwe data te genereren. Aan de hand van deze data zal een digitale diagnostische tool ontwikkeld en gevalideerd worden om tot betrouwbare resultaten te komen. De kracht van digitale monitoring van dierziekten ligt in het feit dat er 24 uur per dag monitoring kan plaatsvinden, systematisch en op een objectieve manier. Verder zal, met de huidige technologische ontwikkeling op het gebied van sensoren, een dergelijk monitoringsysteem relatief goedkoop zijn om te implementeren of aangrijpen op bestaande systemen die de veehouder al heeft om het productieproces te monitoren.

De verwachte uitkomsten van het implementeren van digitale monitoring zijn een vroegere detectie van dierziekten en objectievere meldingen van verdenkingen. Het lange termijn doel is om deze digitale diagnostische tool te integreren in de digitale managementsystemen binnen de gehele veehouderijsector met als doel vroegdetectie van bestrijdingsplichtige dierziekten, dit ter ondersteuning van het bestaande nationale surveillancesysteem. Hierbij moet in het bijzonder aan het syndroomsurveillance programma en het early warning programma gedacht worden. Met behulp van de gegevens van de digitale diagnostische tool kunnen de middelen van het nationale surveillanceprogramma gericht ingezet worden op bedrijven waar de diagnostische tool een melding geeft.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.