Diagnostiek, Ontwikkeling en Toepassing (BO-22.02-001-008)

Project: LNV project

Project Details

Description

Doelstellingen van het project Diagnostiek, Ontwikkeling en Toepassing.

Meerdere sectoren hebben behoefte aan de ontwikkeling van diagnostiek waarbij de toepassing van diagnostische methoden in het veld uiteindelijk leidt tot een gezondere veehouderij. Het gaat daarbij met name om snellere diagnostiek om eerder op bedrijfsniveau gericht in te kunnen grijpen en om snelle diagnostiek om eventueel aanwezige resistentiefactoren tegen antibiotica vast te stellen. Diagnostiek is reeds een belangrijke pijler onder bedrijfsgezondheid plannen. Gezien de wens om de therapeutische inzet van antibiotica in de dierhouderij beter te onderbouwen, zal het belang van diagnostiek toenemen. Snelheid is hierbij geboden omdat men na een waarschijnlijkheidsdiagnose, gebaseerd op bedrijf anamnese, bedrijf historie en klinische blik, zo snel mogelijk wil starten met antibiotica – mits nodig. In dit tijdsframe moet in de nabije toekomst diagnostiek passen waarbij de belangrijkste vragen zijn:

- Wordt de ziekte veroorzaakt (of mede veroorzaakt) door een bacterieel agens of mycoplasma? (vooral een relevante vraag bij multifactoriële ziekte complexen, zoals luchtweg aandoeningen)

- is het eventuele bacteriële agens of mycoplasma gevoelig voor 1e en/of 2e keuze antibiotica of kunnen er resistentie factoren worden aangetoond die effectieve inzet van antibiotica blokkeren.

- hoe kan en moet snelle diagnostiek op het primaire bedrijf en in de keten effectief worden ingezet mede in relatie tot het bevorderen van de bedrijfsdiergezondheid en risicogebaseerde ketenmonitoring.

 

Beide kennisvragen moeten niet licht worden beschouwd, omdat een initiële investering in de ontwikkeling van nieuwe technologie nodig is en een investering in het verkrijgen van een goed gedefinieerde data- en monsterbank. Gezien de omvang van dit type investeringen (orde van grootte: 1000-1500  kE) is het niet wenselijk om één sector dit te laten dragen, zeker als een methode en techniek (een platform) wordt ontwikkeld die voor meerdere sectoren toepasbaar gemaakt kan worden. In acht moet worden genomen dat in verschillende sectoren / diersoorten andere causale agentia een rol spelen in ziektecomplexen als luchtwegaandoeningen. Andere causale pathogenen spelen een rol evenals andere mogelijk aanwezige resistentiefactoren. Dit neemt niet weg dat, op het moment dat platform eenmaal gereed is, de vervolg investeringen om het platform ook voor andere sectoren toepasbaar te maken, een stuk lager is dan de initiële investering. 

 

Het huidige voorstel stelt de volgende systematiek voor:  het ontwikkelen, interpreteerbaar en daarmee toepasbaar maken van snelle multi-agens diagnostiek gekoppeld aan het snel vaststellen van eventueel aanwezige resistentiefactoren. Er zal gebruik worden gemaakt van platforms waar reeds ervaring mee is opgedaan, waardoor het plan als zodanig ook haalbaar is. Het programma van eisen onder het platform is gedefinieerd in samenspraak met de kalver-, varkens, melkvee en pluimvee sector.  Het platform wordt in eerste instantie (2013) ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor de kalversector, mede omdat de urgentie hier hoog is. Vanaf 2014 zullen ook toepassingen worden ontwikkeld voor andere sectoren, op het moment dat zij ook gaan bijdragen. Dit zal trapsgewijs plaatsvinden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14