DFI-19005 Postharvest bioref biomass (KB-37-005-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Om de groeiende wereldbevolking (verwacht 9.5 miljard mensen in 2050) te voeden is er een toenemende vraag naar hoogwaardig voedsel. Door het toenemende aantal mensen en een veranderd voedselpatroon zal de vraag naar dierlijk eiwit naar verwachting verdubbelen. Dit zal nog meer druk leggen op water- en landgebruik (voor de productie van diervoeding) en enorm bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Door de lage conversiefactor is het controversieel of zelfs onethisch om de beschikbare eiwitten aan landbouwdieren (rund, varken, kip) te voeden. Een transitie naar het direct gebruik van plantaardige eiwitten als voedselbron voor de mens is op termijn onvermijdelijk (Henchion et al., Foods 53, 2017). Dit idee wordt ook in het huidige klimaatakkoord verwoord: We moeten bevorderen dat zoveel mogelijk hoogwaardige producten uit biomassa gehaald worden en het principe van cascadering toepassen (voorrang geven aan hoogwaardige toepassingen, fracties scheiden via raffinage, en zo goed mogelijk inzetten van de zo ontstane verzameling biomassastromen)”.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.