Project Details

Description

In het eerste projectjaar zijn de problemen en hun mogelijke effecten op het voedselsysteem in beeld gebracht. Om adaptief in delta’s in te spelen op zeespiegelstijging, verzilting, waterkwaliteitsproblemen, overstromingen, en droogte moeten potentiele oplossingsrichtingen (zoals bijvoorbeeld nieuwe gewassen, ander water management, ander voer voor het vee, andere inrichting van visvijvers) in beeld worden gebracht en geevalueerd aan de hand van de food system approach. De volgende opgave is hoe we mogelijke duurzame transitiepaden in beeld kunnen brengen (onder andere door in te spelen op het gedrag van stakeholders) en zo ja, kan dit door een voedselsysteemanalyse te gebruiken? Een interdisciplinair onderzoeksteam van WUR werkt in dit onderzoeksproject ‘Deltas onder druk’ op een integrale wijze aan het in beeld brengen van duurzame transitiepaden voor de landbouw in deltas en aan oplossingen, met als doel om bij te dragen aan het duurzame ontwikkelingsdoel ‘SDG Zero Hunger’.

 

Voorbeelden van deltas onder druk zijn de Mekong Delta, in Vietnam, en Bangladesh, wat net als Nederland een delta-land is. De Vietnamese landbouw is dynamisch. Boeren in de Mekong Delta zijn eraan gewend om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, en ze doen dit ook. Boeren zijn goed georganiseerd in coöperaties, die zich inzetten om de positie van de boeren te verbeteren. De overheid, universiteiten, boeren coöperaties en andere betrokken zijn gezamenlijk actief in de productie-keten. In Vietnam ligt de nadruk op fruit en groenten en de value chain

 

In Bangladesh is de transitie naar klimaatbestendigheid erg belangrijk. De daarmee samenhangende transitie van voedselsystemen in Bangladesh vereist niet alleen aanpassing door boeren, maar ook nieuwe oplossingen hoe boeren en nationale doelstellingen met elkaar te verbinden. Het recentelijk aangenomen Bangladesh Delta Plan geeft sterk richting aan nieuwe plannen. In Bangladesh ligt de nadruk op water- en zoutbeheer in polders, in combinatie met ander veevoer, andere inrichting van visvijvers en gedrag.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.