De coronacrisis en groen in de leefomgeving (WOT-04-010-037.22)

Project: LNV project

Project Details

Description

Onderzoek laat zien dat groen in de directe woonomgeving gepaard gaat met een breed scala van gezondheids- en welzijnsvoordelen. De coronacrisis benadrukt dit nog eens. Dergelijke gezondheids­voordelen kunnen de ziektelast helpen verlagen. Het verband tussen groen en gezondheid & welzijn blijkt verder relatief sterk te zijn onder mensen met een lage sociaaleconomische status. Een goede toegang tot groen voor met name die groepen zou daarmee ook kunnen helpen sociaaleconomische verschillen in gezondheid te verkleinen. Maar in hoeverre bestaat er binnen verschillende overheidslagen momenteel aandacht voor de gezondheidsbevorderende werking van groen in de woonomgeving? Acht men bijvoorbeeld meer groen in de stad wenselijk, en zijn de gezondheid van de bevolking of het verkleinen van gezondheidsverschillen daarbij belangrijke motieven? Of denkt men meer aan klimaatbestendigheid- of biodiversiteitsdoelstellingen? Wat zijn de ideeën binnen het beleid omtrent hoe groen voor gezondheid werkt, wat voor groen daarvoor nodig is, en de mate waarin dit zich laat combineren met andere functies van groen?  

 

In dit project wordt de aandacht voor, en het denken over, de relatie groen en gezondheid bij overheden verkend middels een aantal interviews met beleidsmedewerkers. Hierin wordt ook gevraagd hoe gedacht wordt over het staat met het huidige aanbod van groen in de directe woonomgeving. Daarnaast wordt geïnventariseerd wat de meest recente wetenschappelijke inzichten zijn omtrent het effect van groen in de woonomgeving op de gezondheid en het welzijn van burgers en de wijze waarop dit tot stand komt, alsook naar de feitelijk stand van zaken betreffende het aanbod van groen in de woonomgeving. De bevindingen uit de verkenning en de inventarisatie worden naast elkaar gelegd. In een workshop wordt samen met de geïnterviewde beleidsmedewerkers gereflecteerd op de uitkomsten van de vergelijking: herkent men zich in het geschetste beeld, is er sprake van nieuwe inzichten, en zo ja, wat zijn mogelijke implicaties daarvan?

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21