DCBD Caribisch Nederland (BO-43-117-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om effectief beleid te ontwikkelen volgt de overheid de staat van de natuur door middel van  monitoring en evaluatie. De Dutch Caribbean Biodiversity Database (www.dcbd.nl) ondersteunt de beoordeling van de toestand van de natuur en garandeert de beschikbaarheid van gegevens op lange termijn. Deze borging van informatie en data is essentieel in dit werkterrein dat gekenmerkt wordt door een groot verloop van medewerkers en projectfondsen waardoor gegevens anders makkelijk verloren gaan. De missie van de DCBD is dan ook om het duurzaam gebruik van de natuur te verbeteren door de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van gegevens over de populaties van soorten, hun leefgebieden en de druk en bedreigingen te verbeteren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.