D5 Adoptie methaanmaatregelen (BO-43.10-002-044)

Project: LNV project

Project Details

Description

Bij de start van het project wordt in overleg met het programmateam en de bij het programma betrokken LNV-ers een aantal praktijkcases gekozen waarvoor binnen dit project interventies worden ontworpen en (indien mogelijk) worden toegepast gericht op adoptie. Om de adoptiekansen in de praktijk van technische en managementmaatregelen voor de reductie van methaanemissies te maximaliseren, wordt eerst (per case) een snelle inventarisatie gemaakt van mogelijk door veehouders en andere betrokken actoren ervaren knelpunten en kansen voor de implementatie van de ontwikkelde maatregelen[1]. Tegelijkertijd worden interventies ontworpen om deze knelpunten weg te nemen en adoptiekansen te vergroten.  Deze interventies worden direct geimplementeerd in de betreffende praktijkcase als dit mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, worden concrete aanbevelingen gedaan over hoe en door wie een interventie geïmplementeerd kan worden (bijvoorbeeld als het gaat om subsidieregelingen; deze kan het projectteam niet zelf implementeren maar het projectteam kan wel concrete aanbevelingen doen over hoe zo’n subsidieregeling eruit zou moeten zien). De impact van de interventies die in de praktijkcases worden toegepast wordt gemonitord en geëvalueerd. Waar nodig en mogelijk worden interventies bijgesteld of herontworpen, alles in nauwe samenwerking met de direct bij de betreffende praktijkcase betrokken stakeholders (technologie ontwikkelaars, veehouders, ketenpartijen, overheden).

Indien LNV dit wenst kan de sectorbrede impact van de genomen maatregelen of combinaties daarvan modelmatig worden doorgerekend. Opgedane kennis en aanbevelingen worden zo mogelijk direct in de praktijk geimplementeerd, en tijdens en bij afronding van het project overgedragen aan de overheid en, voor zover direct relevant, gedeeld met ketenpartijen en veehouders en andere stakeholders.

 

[1] Voor sommige technologieën of maatregelen is deze inventarisatie al eerder binnen klimaatenvelop onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek vormt dan het vertrekpunt.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/12/24