CoVetLab Club 5 (WOT-01-003-101, WOT-01-001-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

Vanuit de verschillende instituten bestaat de behoefte een aantal, veelal diagnostische problemen samen op te pakken. Wanneer niet elk instituut met haar beperkte middelen afzonderlijk deze problemen gaat aanpakken, kan er een efficiencywinst (voorkomen van dubbel werk) geboekt worden en in een eerdere fase een harmonisatie/standaardisatie van diagnostiek worden bereikt.

Dit project beoogt door een samenwerkingsverband met de vier zusterinstituten kortlopende projecten van in principe 1-2 jaar te definiëren en uit te voeren. Daarbij gaat het vooral om onderzoek dat van belang is voor het uitvoeren van de NRL taken. Er wordt samengewerkt op een aantal probleemgebieden, waarbij meerdere instituten zijn betrokken, kennis wordt gedeeld, diagnostische methoden worden verbeterd, gevalideerd, uitgewisseld en geharmoniseerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.