Project Details

Description

Het project “citizens for biodiversity” ontwikkelt een overkoepelend perspectief op sociaal-ecologische interacties vanuit burgers en hun bijdrage aan de transitie naar een natuur-inclusieve samenleving. Hierbij wordt een Theory of Change ontwikkeld over werkzame strategieën en handvaten om de veranderkracht van burgerbetrokkenheid optimaal te benutten. Vertaling van deze Theoy of Change naar handelingsperspectief en de ontwikkeling van een kader voor beleidsevaluatie levert vermarktbare producten in nationale en internationale interdisciplinaire projecten. Daarnaast levert het project maatschappelijke output door versterking van de bijdrage van “citizens for biodiversity” aan een transitie naar een natuurinclusieve samenleving.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.