Circular Economy Law Innovations (CELI) (KB-36-001-008, KB-24-004-026.01)

Project: EZproject

Project Details

Description

Circular Economy Law Innovations (CELI) beoogt interdisciplinair (rechtswetenschappelijk en economisch) onderzoek naar systeemfouten in en innovatiemogelijkheden van het huidige en toekomstige omgevingsrecht mbt circulaire economie.

Circulaire economie zal in de toekomst ook vragen om vernieuwing van het omgevingsrecht met name dat van het landelijk gebied. Om binnen een circulaire economie duurzame en natuurinclusieve functiecombinaties mogelijk te maken, zal het bijvoorbeeld rechtsplanologisch beter mogelijk gemaakt moeten worden om een energielandschap te creëren. Aldus wordt ook de energietransitie juridisch gefaciliteerd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.