C3 Naar een robuust meetnet voor monitoring koolstofvoorraad in de bodem (CC-NL) 2021 (BO-53-002-036, BO-53-002-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project berekent de C-voorraad in de bodem van Nederland in 2018-2020 en vergelijkt die met de C-voorraad in de periode 1990-2001 en past dezelfde meetmethodiek toe die voldoet aan internationale standaarden. Op deze wijze worden relevante (aantallen punten) bemeten die als goede uitgangssituatie (nulmeting) voor de periode 2020–2030 kan dienen inclusief voor rapportage aan UNFCCC en EU. De resultaten ondersteunen keuzes in beleid over de omvang van de gewenste emissiereductie uit landgebruik en bodem management.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.