BwN Waddenzeehavens Marconi (KB-36-003-009, KB-24-001-005, KB-14-005-036)

Project: LNV project

Project Details

Description

De kwelderaanleg van het Marconi-project is uniek in Nederland. Al eeuwenlang stimuleren we de vorming van kwelders door het aanleggen van bezinkvelden met rijshouten dammen. Echter, in dit geval moeten we eerst sediment aanbrengen op de juiste aanleghoogte, onder het juiste verhang en met voldoende beschutting en bescherming tegen erosie voordat er kweldervorming kan optreden. Het onderdeel “proef kwelderaanleg Delfzijl” is een leren door doen project op het gebied van kwelderontwikkeling.

Marconi Buitendijks richt zich primair op het noodzakelijke herstel van de Eems-Dollard en draagt zo in aanzienlijke mate bij aan de hoofddoelstellingen van het Waddenfonds:

  • Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied door aanleg van kwelderlandschap en pionierkwelders (incl. vogelbroedeiland/hoogwatervluchtplaatsen) en door verwijderen van de griesberg;
  • Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee door verwijderen van de griesberg en door slibopvang van pionierkwelders;
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.