Bruinvisonderzoek (BO-43-116.01-009, BO-43-021.02-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

Sinds 1980 is het aantal bruinvissen dat aanspoelt langs de Nederlandse kust aanvankelijk sterk toegenomen en vervolgens op een hoog niveau gestabiliseerd. Secties van aangespoelde bruinvissen hebben laten zien dat er zowel door mensen veroorzaakte doodsoorzaken aan de strandingen ten grondslag liggen, als natuurlijk oorzaken. Dieet onderzoek aan gestrande bruinvissen heeft laten zien dat in Nederland relatief veel vis wordt gegeten met een laag vetgehalte. Hoe dit magere dieet de gezondheid en het reproductieve vermogen van de bruinvissen in Nederland beïnvloedt is nog onderwerp van studie.

In dit project wordt de inhoud van de magen van gestrande bruinvissen geanalyseerd om het dieet van bruinvissen te monitoren. Het dieet is een belangrijke sturende factor voor de aanwezigheid, conditie en voortplantingscapaciteit van bruinvissen in Nederlandse wateren en uiteindelijk dus van hun populatieontwikkeling. Bij een goede ecologische toestand hoort dus een voldoende beschikbaarheid van geschikte prooien. We geven ons hierbij rekenschap van het feit dat onderzoek aan gestrande bruinvissen met name het dieet in beeld brengt van dieren die dicht onder de kust hun laatste maaltijd genoten. Door onderscheid te maken tussen dieren die snel en in goede conditie zijn gestorven (zeehond- en netslachtoffers) versus dieren die langzaam, door ziekte of gebrek zijn gestorven, kan worden nagegaan wat het dieet van het gezonde deel van de populatie in de kustzone is. Om na te gaan hoe het dieet dicht onder de kust zich verhoudt tot dat van dieren die verder uit de kust foerageren, moeten dieren die verder offshore omkomen, worden onderzocht. In Nederland is het vooralsnog lastig gebleken om dieren uit offshore delen van het NCP te verkrijgen. Daarom zal (ook) worden nagegaan of de inshore/offshore vergelijking te maken kan worden door samenwerking met onderzoekers in Duitsland en Denemarken om aan voldoende grote aantallen offshore bruinvissen te kunnen komen. Ook zal worden verkend wat de mogelijkheden zijn om andere technieken in te zetten voor dieetonderzoek, zoals onderzoek mbv stabiele isotopen of prooi-DNA.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21