Boerderij van de toekomst Lelystad (BO-43-120.01-009, BO-43-120.02-001, BO-43-011.06-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om de samenwerking in dit netwerk vorm te geven en te ondersteunen, is een nationaal platform voorzien. Dit project onderzoekt in 2021 de behoefte en wensen bij verschillende betrokkenen en komt tot een advies over de mogelijke vorm, inrichting, governance en financiering.

Daarnaast wordt er jaarlijks een inhoudelijke bijdrage door WUR geleverd aan het ontwerp van een regionale BvdT. Verder is er vanaf 2022 jaarlijks budget gereserveerd voor een bijdrage aan een NWO-SIA project.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.