Bodemkwaliteit op zavel en kleigronden (BO-31.03-001-002, BO-12.03-002-013)

Project: LNV project

Project Details

Description

De bodemkwaliteit van de Nederlandse akkerbouwgronden is de laatste decennia achteruit gegaan. Een andere manier van grondbewerking en berijding van de grond kan bijdragen aan het stoppen van deze achteruitgang danwel zorgen voor een verbetering. Daarnaast is het inspelen op klimaatverandering nodig om de verwachte weersextremen (extreme droogte c.q extreme neerslag) en verhoogde uitstoot broeikasgassen te kunnen opvangen. Als oplossingsrichtingen zijn niet kerende grondbewerking (NKG) en vaste rijpaden (engels: CTF) naar voren gekomen.

Het project BASIS is in 2009 gestart met als doel het in kaart brengen van de effecten van niet kerende grondbewerking en rijpaden op o.a. bodemeigenschappen en landbouwpraktijk.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.