Bodemhydrofysica (WOT-04-013-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Hydrofysische eigenschappen van de bodem zijn dè eigenschappen die de interactie tussen water en bodem beschrijven. Water vormt het voornaamste transportmedium van opgeloste stoffen in de bodem, zoals nitraten, fosfaten, zouten, pesticiden, antibiotica, organisch materiaal. Daarom zijn hydrofysische bodemgegevens ook voor het transportgedrag voor deze stoffen van groot belang. Voorbeelden hiervan zijn onder meer waterretentie, waterdoorlatendheid, krimp en zwel, organisch stofgehalte, korrelgrootteverdeling (textuur), bodemaggregatie en macroporiën (structuur), dichtheid, en capillaire opstijging. Hydrofysische bodemgegevens zijn bepalend in toepassingsgebieden die te maken hebben met de bodem-waterconditie: voedselzekerheid (droogte- en waterschade), landbouw (precisiedrainage, irrigatie), bodemverzilting en bodemalkalinisatie (verdamping en capillaire opstijging), broeikasgasemissies vanuit de bodem (N2O, CO2), natuurbehoud (natte en droge natuurtypen), duurzaam landgebruik en healthy soils (functie allocatie), waterkwaliteit (nutriënten, contaminanten, antibiotica, uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater), overstromingen en plasvorming (dijkstabiliteit,  infiltratie, waterafstotendheid), en infrastructurele schade door bodemdaling (zwel en krimp en oxidatie van veen als gevolg van ontwatering). Omdat er groeiende behoefte is aan actuele gegevens van hoge kwaliteit en omdat de huidige databases nog onvoldoende opschalingsmogelijkheden bieden, worden in onderhavig project jaarlijks aanvullende kwalitatief hoogwaardige gegevens gegenereerd. De hydrofysische gegevens van de bodem en de bijbehorende beschrijvende gegevens zijn ondergebracht in het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) en worden vanaf 2019 ook ondergebracht in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Momenteel zijn er 217 monsters, gekoppeld aan profielbeschrijvingen en andere meta-informatie, in BIS opgenomen.

Binnen het project BRO Realisatie Landelijke Voorziening wordt de transitie van de BF-gegevens van BIS Nederland naar de BRO voorbereid.

In 2021 wordt in dit project verder gewerkt aan de uitbreiding van bodemfysische karakteristieken om deze voor alle textuurklasses in Nederland in voldoende aantallen vertegenwoordigd te krijgen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21