Bodembiologie in minerale landbouwbodems (BO-43-102.04-028)

Project: LNV project

Project Details

Description

Bodembiologische kennis en de relatie met ecosysteemdiensten in de landbouw is nog onvoldoende om beleidsmatig op te kunnen sturen. Dat is wenselijk, want bodemleven ondersteunt productieve en weerbare teeltsystemen, en reguleert natuurlijke bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging, waterafvoer en nalevering, bodemstructuur en andere teeltondersteunende aspecten van gezonde bodems. Bodemecologisch onderzoek in de landbouw gaat al vele decennia terug, en de laatste jaren zijn bodemfuncties en ecosysteemdiensten breder onder de aandacht gekomen en wordt de teeltondersteunende betekenis van 'functionele biodiversiteit in de landbouw' (FAB) onderkend. Landbouwbodems zijn gezond vanwege het bodemleven, en bodemgezondheid en herstel van minder vitale bodems is een doelstelling van het Eurpese en landelijke lanbouwbeleid. Teneinde bodemgezondheid te kunnen beoordelen en te kunnen sturen op bodemleven en ecosysteemdiensten zijn indicatoren en evaluatiecriteria nodig die beleid en beheer kunnen informeren omtrent status en trends. Daarbij is meer inzicht nodig in passende praktijkmaatregelen waarmee in een specifieke context van grondsoort en landgebruik de bodemgezondheid wordt bevorderd en de landbouwpraktijk verder kan worden verduurzaamd. Lopend onderzoek in nationale en Europese projecten onder EJP SOIL en de Soil Mission genereert kennis en achtergrondgegevens die verder Nederlandse situatie wordt gevalideerd in veldproeven en monitoring. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/12/27