Blootstelling van waterorganismen in kader van NL en EU toelating (BO-43-102.01-002, BO-43-011.01-002, BO-20-002-002, BO-12.03-019-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit project wordt gewerkt aan ontwikkeling en onderbouwing van methodieken voor de risicobeoordeling van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen in het kader van de Nederlandse toelating en de toelating op EU niveau. De beoordeling van blootstelling in oppervlaktewater speelt nog steeds een belangrijke rol op EU niveau en op nationaal niveau. Het is daarom van belang dat deze beoordeling wetenschappelijk de toets der kritiek kan doorstaan voor alle relevante onderdelen en dat hogere-trede schattingen van de blootstelling relatief eenvoudig gemaakt kunnen worden. Deze beoordeling kan grote invloed hebben op de bescherming van het aquatisch ecosysteem en daarmee de aquatische biodiversiteit.

 

Dit project loopt over een aantal jaren. Het richt zich op de ontwikkeling van NL scenario’s voor akkerbouw en fruit- en boomteelt. Voor de akkerbouw is in het verleden een scenario ontwikkeld, dat nu, waar noodzakelijk, consistent wordt gemaakt met het (meer recente) fruit- en laanbomen scenario wat betreft methodiek van scenario ontwikkeling. Het fruit- en laanbomen scenario is de afgelopen jaren ontwikkeld, en in 2022 is de documentatie en het operationaliseren van de software DRAINBOW voor gebruik in de Nederlandse toelating afgerond. In 2024 wordt gewerkt aan de afronding van het akkerbouwscenario, inclusief documentatie en operationalisering in DRAINBOW. Er wordt nauw samengewerkt met project 003 waarin de blootstellingsroutes ten gevolge van drift worden onderzocht.

 

Daarnaast wordt binnen het project gewerkt aan (i) flexibeler en robuuster maken van TOXSWA model om de inzet voor verschillende beschermdoelen mogelijk te maken en zo de interne consistentie van beoordelingsmethodieken te verbeteren, (ii) verbeteren van oppervlaktewaterscenario’s voor sediment en onderbouwing van de sediment risicobeoordeling op NL en EU niveau en (iii) deelname aan het EFSA PPR panel en EFSA werkgroepen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.