Blootstelling van omwonenden (BO-43-102.01-012, BO-43-011.01-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt gewerkt aan de verbetering en de onderbouwing van modellen en methodieken voor de beoordeling van de blootstelling van omwonenden als gevolg van het landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In afwachting van activiteiten naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad aan de regering en vernieuwde EFSA guidance vindt nadere invulling plaats van verdere werkzaamheden in overleg met LNV en I&W.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.