BioScore 2.0 (WOT-04-011-036.71, WOT-04-011-036.62, WOT-04-011-036.50, WOT-04-011-036.27)

Project: EZproject

Project Details

Description

PBL werkt aan de ontwikkeling van Bioscore 2.0, waarmee de effecten van Europees milieubeleid op de biodiversiteit kan worden geevalueerd. Ten behoeve van de modelontwikkeling levert Alterra informatie aan over planten en zoogdieren. Deze informatie is in 2014 en 2015 aangeleverd. In 2014 is een internationale review uitgevoerd, waarna de belangrijke drukfactor Hemerobie (mate van natuurlijkheid) van de gekozen habitattypen in 2015 is toegevoegd. plaatsvinden. Daarnaast is in 2015 ook aandacht besteed aan de validatie van het model mbv multivariate analyses en de uitvoering van een gevoeligheidsanalyse. Een technisch rapport is eind 2015 opgeleverd. 
In 2016 zal aandacht worden besteed aan verdere borging van het BioScore model en zullen diversie validaties worden uitgevoerd om de kaartuitkomsten van BioScore te vergelijken met de zogenaamde Full Multivariate Modelling. Daarnaast zal naar ee alternatieve methodiek worden gezocht waar het gaat om ecologisch slecht verklaarbare relaties tussen het voorkomen van plantensoorten en drukfactoren.
Tenslotte zullen bijdragen worden geleverd aan de door het PBL op te stellen rapportage en een weetnschappelijke artikel waarin de methodiek zal worden toegelicht. 

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.