Biorefine/Innofer AF-EU-14018 (BO-21.04-001-021)

  • Kuikman, Peter (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

In een Biobased Economy zal de retourstroom van organische producten naar de bodem sterk verminderen als gevolg van een andere toepassing van de biomassa. Als gevolg daarvan kan de bodemkwaliteit verslechteren, omdat organische stof zo'n belangrijke rol speelt in veel landbouwbodems. Om toch voor voldoende aanvoer van voldoende kwaliteit te zorgen zijn nieuwe organische producten noodzakelijk, die zo goed mogelijk passen bij de combinatie van bodem- en gewastype.

Projectdoelstelling

Hoe kan men organische mestproducten van een hoge kwaliteit maken uit organische reststromen. Goede organische mestproducten zijn producten met alle positieve eigenschapen van bodem-organische stof: stabiel, hoge CEC, hoge vochtretentie, grote bijdrage aan de bodemstructuur, voedings en energiebron voor bodemleven, levering van nutriënten aan gewassen. In dit project worden de eigenschappen van bodem-organische stof gekoppeld aan die van een 'ideale' organische mestof.

Werkwijze

Het werkplan voorBiorefine/ INNOFER bestaat uit de volgende onderdelen

Ontwikkeling van een ‘ideale’ organische meststof ter vervanging van de gewasresten die in de biobased economy worden gebruikt:

1. Selectie van de belangrijkste functies van organische stof in de bodem (biologisch, chemisch, fysisch, die direct of indirect gerelateerd zijn aan de bodemvruchtbaarheid.

2. Identificatie van de eigenschappen van een ‘ideale’ organische meststof, op basis van de biologische, chemische en fysische eigenschappen van organische stof in de bodem.

3. Identificeren van organische restproducten die in aanmerking komen voor processing

4. Identificeren van technieken die geschikt zijn om organische reststromen te processen tot een ‘ideale’ organische meststof.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.