Bijenziekten (WOT-01-002-043, WOT-01-002-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project omvat tevens taken als Nationaal Referentie Laboratorium voor de aangifteplichtige ziekten en/of ziekten met wettelijk kader (EU en nationaal). Hieronder valt het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up-to-date houden van diagnostische methoden, typeringsmethoden en dierziektekennis. Tevens wordt expertise over de breedte van bijengezondheid relevant voor het uitvoeren van de WO-taak onderhouden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.