Bestandsopnamen zee (WOT-05-001-003, WOT-05-001-013, WOT-05-406-003, WOT-05-406-110)

Project: EZproject

Project Details

Description

De diverse surveys die in dit project worden uitgevoerd, dienen ieder een eigen doel. Binnen dit project vinden surveys plaats die zich met behulp van akoestiek op scholende vissoorten richten, surveys op viseieren en -larven, en surveys waarbij met standaard vistuigen op (juveniele) vis in de Noordzee wordt gevist.

De Europese Data Collectie Verordening (Data Collection Framework, DCF) verplicht lidstaten tot het verzamelen van visserij-onafhankelijke biologische data. Alle surveys binnen dit project worden medegefinancierd door de EU. De onderzoeks­vaartuigen voor de Nederlandse bijdrage aan de bemonstering worden door het Ministerie van LNV ter beschikking gesteld.

Secundair dragen sommige surveys bij aan de Kaderrichtlijn Marien. De gegevens van de surveys op zee worden gezamenlijk met gegevens van andere landen opgewerkt ten behoeve van deze Kaderrichtlijn en de resultaten worden via het OSPAR assessment gepubliceerd.

1.1.1      Projectdoelstelling

De primaire doelstelling van dit project het verzamelen van visserij-onafhankelijke data ten behoeve van de toestandsbeoordeling van commerciële vissoorten. De surveys onder dit project richten zich vaak op een beperkt aantal soorten per survey, omdat gericht onderzoek naar die soort (en soms een levensfase van een soort, zoals haringlarven) noodzakelijk is. Door het inzetten van standaardmethodieken is het mogelijk om verschillende jaren met elkaar te vergelijken, trends te onderzoeken en tijdseries op te bouwen. Alhoewel de doelstelling primair gericht is op de commerciële vissoorten, worden waar mogelijk alle soorten uit de vangst geregistreerd.

Binnen dit project wordt sterk samengewerkt met andere Lidstaten. Het efficiënt inzetten van kostbare scheepstijd en streven naar uniformiteit in onderzoeksaanpak en methodes vereist een goede afstemming. Coördinatie is daarom ook één van de doelstellingen van dit project en vindt over het algemeen plaats in internationale werkgroepen.

1.1.2      Werkwijze

De werkwijze is per survey verschillend in termen van methodiek, timing in het jaar, doelsoorten en gebied. De wijze van bemonstering is per survey, met inachtneming van internationale afspraken, beschreven in het Handboek en protocollen voor bestandsopnamen en routinematige bemonsteringen op het water.

Alle verzamelde biologische gegevens en informatie over de omstandigheden waaronder de gegevens verzameld zijn worden, na een grondige kwaliteitscontrole, opgesla­gen in een centrale database bij WMR en waar mogelijk toegevoegd aan internationale databases.

1.1.3      Projectresultaat

De resultaten van het project bestandsopnamen op zee zijn relatieve indices van de hoeveelheid vis, vislarven of viseieren van een bepaalde soort in een bepaald jaar. De indices van de verschillende jaren kunnen met elkaar worden vergeleken zodat duidelijk wordt of de hoeveelheid vis in zee is afgenomen of toegenomen. Afhankelijk van het type survey bestaan deze schattingen uit aantallen jonge vis of larven, of juist uit de hoeveelheid volwassen vis.

Naast deze bestandsschattingen leveren de surveys essentiële data voor ecosysteembeschrijvingen, ecosysteemindicatoren voor de KRM en beheersmaatregelen zoals het sluiten van gebieden voor de visserij. De gegevens van de bestandschattingen voor commerciële vissoorten waar de surveys indirect aan bijdragen- worden gebruikt voor de beschrijvende elementen voor commerciële visbestanden. Daarnaast worden de gegevens van boomkorsurvey op de Noordzee (BTS) en de International Bottom Trawl Survey (IBTS) worden gebruikt in de berekening van de Large Fish Indicator. Tijdens de IBTS wordt volgens internationaal protocol afval uit de vangst geregistreerd ten behoeve van het element Marien afval.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/20

Research Output

Reisverslag IBTS-Q1 2020

van Hal, R., 2020, Centrum voor Visserijonderzoek. 31 p. (Rapport / Centrum voor Visserijonderzoek; no. CVO rapport 20.010)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Reisverslag BTS 2019

de Boois, I. J. & van Os-Koomen, E., 2019, IJmuiden: Centrum voor Visserijonderzoek. 44 p. (Rapport / Centrum voor Visserijonderzoek; no. CVO 19.017)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Reisverslagen Sole net Survey (SNS) en Demersal Fish Survey (DFS) 2018

Bolle, L. J., Dijkman Dulkes, H. J. A., Pasterkamp, T. L. & de Vries, M., 2019, IJmuiden: Centrum voor Visserijonderzoek. 45 p. (CVO rapport / Centrum voor Visserijonderzoek; no. 19.007)

Research output: Book/ReportReportAcademic