Best practices NIL maatregelen (BO-43-104-002, BO-43-023.01-033)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nieuwe initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere natuurinclusieve verduurzaming van de landbouw. Voor het verdienmodel van een agrarische onderneming zijn de mogelijke inkomstenstromen en bijbehorende uitgaven doorslaggevend. Immers zij hebben een directe invloed op het voortbestaan van een onderneming. Het al dan niet inzetten van natuur zal, naast de eigen normen en waarden van de boer, voor een belangrijk deel afhangen van de financiële baten. Echter ondanks deze goede praktijken bij voorlopers wordt natuurinclusieve landbouw nog onvoldoende opgeschaald in de verdienmodellen van de agrarische ondernemers. Inzicht in de bijdrage van natuurinclusieve maatregelen aan verdienmodellen – zowel kwantitatief als kwalitatief – zorgt voor meer beweging naar natuurinclusieve landbouw.

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de (kwantitatieve, economische) onderbouwing van de maatregelenmatrix best practices NIL verdienmodellen. Hiermee bedoelen we een onderbouwing in termen van kosten en baten, inpasbaarheid, etc. Op deze manier kan een verdere beweging richting natuurinclusieve landbouw in de praktijk worden ondersteund. Het project richt zich hierbij met name op grondgebonden sectoren, zoals akkerbouw en melkveehouderij.

 

Dit project draagt bij aan de MMIP A5 Biodiversiteit in de Kringlooplandbouw en A2 Robuuste bodem en teelsystemen doordat er direct wordt gekeken naar de best practices en bewezen maatregelen als het gaat om Natuurinclusieve Landbouw en hoe deze kwantitatief kunnen worden onderbouwd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de bedrijfseconomische aspecten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22