Behoud van traditionele Nederlandse plantenrassen en gewassen (WOT-03-002-066)

Project: EZproject

Project Details

Description

De kabinetsnota Bronnen van ons bestaan en het Nationaal in situ plan erkennen de rol en betekenis van agro-initiatieven in het streven naar behoud en gebruik van genetische diversiteit in Nederland. Deze agro-initiatieven hebben een beperkte omvang en middelen en zijn afhankelijk van vrijwilligers en ondersteuning door derden. Dit project heeft tot doel deze agro-initiatieven te versterken door onderlinge samenwerking te stimuleren, bij te staan bij specifieke kennisvragen en bij praktische problemen omtrent instandhouding etc.

De ondersteuning van de agro-initiatieven is een continu proces en waar mogelijk wordt advies gegeven en actief geholpen om hun positie te verbeteren. Dit wordt gedaan via steun te geven aan Stichting de Oerakker, het onderhouden van de Oranje lijst en actief mee te werken aan het Erfgoedzadenproject dat ten doel heeft om van oudsher geteelde rassen in Nederland in stand te houden, ook middels vermarkting.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.