Behoud van plantgezondheid en voorkomen van groeiremming (BO-25.06-001-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

In de teelt van amaryllis wordt nog weinig drainwater hergebruikt vanwege sterke vermoedens van groeiremmende stoffen in het drainwater die door de amarylllisbollen worden af gescheiden. Om de emissie te verminderen is onderzoek gestart naar behandeling van het drainwater om groeiremmende stoffen af te breken en het drainwater in de amaryllisteelt opnieuw te gebruiken. In het eerste en tweede teeltjaar (2013 en 2014) van dit onderzoek zijn geen betrouwbare verschillen gevonden in de productie en het totaal geoogst gewicht per m2 tussen de behandelingen met en zonder hergebruik van drainwater. Tot dusver zijn ook geen andere nadelen gezien van hergebruik van drainwater na UV-ontsmetting of hergebruik van drainwater na geavanceerde oxidatie in vergelijking met de controle zonder hergebruik van drainwater. Bij de recirculatiebehandelingen werd de bladkleur bij de kleine bollen door de telers zelfs iets beter beoordeeld dan bij de behandeling zonder hergebruik van drainwater.

 

In het onderzoek worden drie recirculatiebehandelingen met elkaar vergeleken: hergebruik van drainwater ontsmet met UV, hergebruik van drainwater behandeld met geavanceerde oxidatie (=toediening waterstofperoxide voordat drainwater door UV-ontsmetter gaat) en een controle behandeling zonder hergebruik van drainwater. De drie recirculatiebehandelingen worden getest bij twee substraten: kleikorrels en perliet, en twee cultivars: ‘Red Lion’ en ‘Mont Blanc’.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.