Behoud van levende populaties van zeldzame Nederlandse dierrassen (WOT-03-003-056)

  • Neuteboom, Marjolein (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

(Inter)nationale monitorings- en informatiesystemen worden gevuld en ontsloten voor gebruik. De data worden verzameld in samenwerking met rasorganisaties en de SZH of komen beschikbaar uit onderzoek (genotypische data). Adviezen met betrekking tot fokprogramma’s worden uitgewerkt in samenwerking met de rasverenigingen. Software wordt (door)ontwikkeld waarmee fokprogramma’s geïmplementeerd worden.

De beoogde resultaten voor dit project zijn: 1) een actueel overzicht van de grootte en de karakteristieken van de populaties van Nederlandse zeldzame rassen van landbouwhuisdieren, 2) een overzicht van de fenotypische en genetische karakterisering van de zeldzame dierrassen, 3) fokprogramma’s voor zeldzame dierrassen die afgestemd zijn op het gebruik en die de rentabiliteit van het ras verhogen, 4) (door)ontwikkelde software ter ondersteuning van de fokprogramma’s en 5) DNA test en protocol voor rasbepaling van dieren zonder afstammingsgegevens

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.