Beheersing allergenen besmetting (KB-15-006-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een goed gecontroleerd allergenenmanagement binnen voedingsbedrijven met als gevolg accurate etikettering van voedingsmiddelen is onontbeerlijk om de veiligheid en gezondheid van allergische consumenten te waarborgen. Essentiële onderdelen hierin zijn het in kaart brengen van kritische punten in het productieproces en betrouwbare analyses om kritische punten tijdens het productieproces en eindproducten te kunnen controleren.

 

Doel van dit onderzoek is om tools te ontwikkelen waarmee bedrijven en controlerende instanties gedegen allergenen management kunnen voeren en  wetgeving kunnen handhaven.

 

Werkwijze

Er is gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden, wensen en kansen m.b.t. voedsel allergenen door o.a. markt onderzoek, congres bezoek, bedrijven bezoek en contact, literatuur onderzoek en web onderzoek. De uitkomsten zijn vastgelegd in een (vertrouwelijk) rapport.

In 2013 is gestart met het uitvoeren van de geprioriteerde activiteiten uit het Allergenen business plan te weten:

  1. Verdere ontwikkeling en validatie van multiplex screenings- en bevestigings- methodes
  2. Vergelijkend onderzoek waarbij performance van methoden zoals in gebruik bij diverse laboratoria zal worden vergeleken.
  3. Schrijven van een populair wetenschappelijk artikel om allergenen management en RIKILT activiteiten onder de aandacht te brengen bij breder publiek.

 

Beoogd project resultaat

  1. Eerste gevalideerde screenings en bevestigingsmethode voor allergenen
  2. Kort rapport van vergelijkend onderzoek van methode performance bij bedrijven.
  3. Artikel in populair wetenschappelijk blad, VMT, Gluten vrij magazine oid

Met het gereed komen van de gevalideerde methodes kunnen bedrijven en controlerende instanties makkelijker en kosten effectiever de allergenen wetgeving handhaven.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.