Beheersen Bloedluisproblematiek (BO-22.02-003-002, BO-22.02-005-002, BO-12.02-010-009.11)

Project: LNV project

Project Details

Description

Beheersing van vogelmijt (=bloedluis) bij legpluimvee is noodzakelijk omdat deze plaag aanzienlijke schade aanricht in de pluimveehouderij en gezondheid & welzijn van mens en dier aantast. Momenteel zijn geen effectieve bestrijdingsmethoden beschikbaar. De opgave is om  een automatische vogelmijtmonitor te ontwikkelen waardoor het mogelijk wordt een scenario voor plaagbeheersing op te stellen en vervolgens te werken aan bestrijdingsmethodieken, die ook goed werken op bedrijven met scharrelkippen en vrije uitloop. Het onderzoek vereist interdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers uit de veehouderij (WUR-ASG), (informatie)technologie (WUR-PSG), toegepaste acarologie (WUR-PSG,WUR-Entomologie) en populatiebiologie en intensief overleg met organisaties van pluimveehouders (PPE, NOP, NVP). De ontwikkeling van een monitor komt in deze PPS aan de orde en is een vervolg op door de overheid en Fonds Pluimveebelangen gefinancierd onderzoek. Het onderwerp heeft voor de legsector hoge prioriteit, maar is maatschappelijk gezien sterk onderbelicht.

StatusFinished
Effective start/end date6/08/1230/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.