Bedrijvenmeetnetwerk add. LNV (BO-43.20-101-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

Voor de omschakeling van middelvoorschriften naar doelvoorschriften is ervaring nodig met het continu meten van emissies uit stallen in de veehouderij. Binnen het project Regio Deal Foodvalley wordt hier aan gewerkt. O.a. via het deelproject 'Bedrijvenmeetnetwerk'. In het bedrijvenmeetnetwerk zijn nu metingen gepland op bedrijven met blankvleeskalveren (8x), vleesvarkens in traditionele huisvesting (8x) en leghennen in volierehuisvesting (4x). Er is behoefte aan een uitbreiding van dit meetnetwerk met de volgende bedrijfstypen:
- rosévleeskalveren; 2 locaties, één opfokstal en één afmeststal per locatie
- melkgeiten; 4 locaties, één hoofdstall met melkgeiten per locatie
- vleeskuikens; 6 locaties, per locatie één stal

Op de bedrijven wordt apparatuur geïnstalleerd voor het continu meten van de emissies van ammoniak en methaan. Daarnaast in de uitgaande lucht de temperatuur en relatieve vochtigheid (RV) en de concentraties van koolstofdioxide en zo mogelijk van fijnstof.
Daarnaast worden volgens de referentiemethoden/meetprotocollen de concentraties gemeten van ammoniak, methaan, lachgas, fijnstof en koolstofdioxide. (Vanwege de aansluiting bij het project waarin de emissies van vleeskuikens worden gemeten, wordt op de vleeskuikenbedrijven ook de emissie van geur gemeten volgens het meetprotocol.)

Er zijn twee meetjaren gepland. Het eerste meetjaar is bedoeld om basisinformatie te verzamelen over de emissies. In het tweede meetjaar worden interventies uitgevoerd met als doel de emissies te reduceren. De inerventies worden in overleg met de veehouders gekozen.
De gemeten emissiewaarden van beide meetjaren worden vergeleken met een (fictief) emissieplafond, dat is gebaseerd op bekende emissiefactoren (ammoniak, fijnstof) of informatie uit literatuur (methaan).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24