Autograssmilk (BO-22.04-005-002)

  • van den Pol-van Dasselaar, Agnes (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van het Europese project Autograssmilk is het ontwikkelen en implementeren van verbeterde duurzame landbouwsystemen die het weiden van melkkoeien combineren met automatische melksystemen. Deze zijn afgestemd op de melkveehouderij in verschillende regio's in Europa. Er is een duidelijke toename van het gebruik van automatische melksystemen in de Europese veehouderijsector. Deze toename gaat vaak gepaard met een afname in weidegang. Autograssmilk genereert robuuste kennis en technologie welke gebruikt kunnen worden om melkveehouders te ondersteunen bij de combinatie van automatische melksystemen en weidegang. Autograssmilk bestaat uit vijf samenhangende werkpakketten: optimale voerstrategieën, nieuwe technologieën, verhoging van de duurzaamheid, economische optimalisatie en kennisverspreiding. Bij dit onderzoek zijn dezelfde onderzoekers betrokken als bij andere projecten rond het thema weidegang uit het programma Duurzame Zuivelketen (zoals Amazing grazing, Satelietbeelden/graslandmanagement, Kengetallen weidegang en Lerende netwerken weidegang). Dit project betreft strategisch/toegepast onderzoek en levert een bijdrage aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen onder het thema weidegang.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1330/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.