Authenticiteit dierlijke mest (WOT-04-008-031.03, WOT-04-008-030)

  • Derikx, Piet (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ten behoeve van handhaving op naleving van de mestwetgeving is een permanente behoefte aan toegesneden opsporingsmethoden en daaraan gekoppelde vaststellingsmethoden. WFSR werkt proactief aan het beschikbaar maken van toegesneden instrumenten ten behoeve van deze handhaving.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.