Antibioticum resistentie (WOT-01-002-038, WOT-01-002-003.02)

Project: LNV project

Project Details

Description

Doelstelling van dit project is het adviseren van het beleid ten aanzien van gebruik van antibiotica in dieren, anderzijds het controleren van de effecten van een geïmplementeerd beleid. Het operationeel maken en houden van een nationaal resistentie-surveillancesysteem met als doel om een risico-inschatting te geven van het antibioticum-gebruik in dieren voor dier- en volksgezondheid. Daarnaast wordt informatie verkregen over voorkomen, verspreiding en selectie van een aantal specifieke resistentie­genen.

Beoogd resultaat:

  • Resistentiegegevens in voedselpathogenen, commensalen en dierpathogenen worden jaarlijks bepaald in steekproeven. De gegevens worden gerapporteerd als onderdeel van de MARAN rapportages.
  • Relevante informatie wordt gepubliceerd in vakliteratuur en peer reviewed tijdschriften.
  • Jaarlijks worden voordrachten gegeven voor dierenartsen en beleidsmedewerkers.
StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.