AI bij pluimvee en de mens (WOT-01-003-066)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project beoogt inzicht te krijgen in welke genetische kenmerken verantwoordelijk zijn voor transmissie en adaptatie van de originele gastheer (wilde vogels) naar pluimvee, en van pluimvee naar de mens. Dit kan ook nieuwe ideeën genereren over het selectiemechanisme van meer pathogene varianten.

Het algemene doel is om inzicht te krijgen in 1) welke specifieke AI virus genotypen worden overgedragen vanuit de wilde vogelpopulatie naar commercieel gehouden pluimvee, 2) welke selectiemechanismen ten grondslag liggen aan het optreden van specifieke adaptieve mutaties (bijvoorbeeld van laag- naar hoogpathogeen virus), 3) welke AI genotypen een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid, en 4) toepassen van de gegenereerde kennis voor het verbeteren van bestaande surveillance programmas.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.