Agricultural pathways for viable commercial agriculture and nutritious foods (KB-22-001-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Voedselsystemen in lage inkomenslanden ondergaan snelle veranderingen door onder meer bevolkingsgroei en urbanisatie. De landbouwsector, een belangrijk onderdeel van deze voedselsystemen, is een dynamische sector die voortdurend inspeelt op veranderingen in de natuurlijke omgeving (klimaatverandering), de markten, consumentengedrag, en op huishoudniveau. Naar verwachting zullen kleine boeren in ontwikkelingslanden – ca. 70% van de beroepsbevolking - zich dan ook meer gaan toeleggen op commerciële landbouw.

Doelstelling:

In ontwikkelingslanden blijft chronische ondervoeding in boerenfamilies één van de meest urgente problemen, ook in hoog voedselproducerende gebieden. Verhoging van voedselproductie via commerciële landbouw leidt tot meer voedsel voor de markt, maar heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de beschikbaarheid en toegang tot voedzame levensmiddelen bij rurale huishoudens met een laag inkomen. Daardoor neemt hun kwetsbaarheid voor chronische ondervoeding toe. Het potentieel van de commercialisering in de landbouw van (kleine) boeren en dus verandering in voedselsystemen, brengt maatschappelijke veranderingen met zich mee op huishoud- en lokaal niveau en zelfs op nationaal niveau. De doelstelling van dit onderzoek is om ontwikkelingstrajecten te identificeren die zowel commerciële landbouw, als ook een verbeterde productie en consumptie van hoogwaardig voedsel stimuleren. Tevens wordt onderzocht wat er gebeurt op maatschappelijk vlak in de processen van commercialisering van de landbouwproductie en de gevolgen voor voedingszekerheid voor boerenfamilies en rurale consumenten.

Resultaten:

Zie deliverables document.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.