AF18155 Economische effecten kringlooplandbouw (BO-57-001-001, BO-44-002-027)

  • Silvis, Huib (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project is een aanvulling op de PPS Kringlooptoets 2.0 bedoeld om deze lacune in te vullen. In dit aanvullende project zullen van drie uiteenlopende (in geografische schaal) toekomstscenario’s de economische effecten worden verkend. Ook zal een beschouwing worden gegeven op mogelijke belemmeringen in regelgeving en de in te zetten beleidsinstrumenten.

 

De beoogde impact van het project is dat beleidsmakers en bestuurders inzicht krijgen in mogelijke economische effecten van kringloopsluiting op verschillende schaalniveaus en mogelijke beleidsinstrumenten om die kringloopsluiting te realiseren. Met dit inzicht kunnen beter onderbouwde discussies worden gevoerd over de wenselijkheid en haalbaarheid van verschillende scenario’s van kringloopsluiting. Daarnaast levert het project aanbevelingen hoe het instrument Kringlooptoets kan worden uitgebreid met een economische module en definitie van aanvullende kennisvragen over economische effecten, belemmeringen en beleidsinstrumenten op het gebied van sluiten van voer- en mestkringlopen

 

Het project betreft een verkennende studie: de resultaten zullen vooral helpen om de richting van de economische effecten te duiden. Exacte kwantificering van economische effecten is niet haalbaar binnen deze studie, mede omdat die ook in belangrijke mate is van toekomstige beleidskeuzes en economische ontwikkelingen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21