AF18153 Optimalisering gezamenlijk grondgebruik akkerbouw en veehouderij (BO-56-001-027, BO-47-001-059)

Project: EZproject

Project Details

Description

Recente projecten op dit gebied laten zien dat het grondgebruik in de samenwerking niet altijd optimaal is: het resterende aandeel blijvend grasland is onnodig laag waardoor de koolstofopslag in de bodem daalt, de risico’s van stikstofverliezen zijn onnodig hoog en de risico’s voor de bodemgezondheid worden onvoldoende onderkend.

Doel van dit project is optimalisering van de vruchtwisseling op zowel het akkerbouw- als melkveebedrijf in situaties van grondruil tussen beide bedrijven met het oog op economie, organische stofvoorziening, stikstofbenutting, biodiversiteit, broeikasgasemissies en bodemgezondheid. Dit doen we via een modelmatige verkenning van verschillende gezamenlijke grondgebruiksvarianten van akkerbouw- en melkveebedrijven. Voor een aantal landbouwregio’s waarin akkerbouw en melkveehouderij op grote schaal naast elkaar voorkomen zullen grondgebruiksvarianten worden gedefinieerd en deze worden vervolgens beoordeeld op de bovengenoemde duurzaamheidsaspecten. De keuze van de varianten en de resultaten van de beoordeling worden teruggekoppeld met relevante stakeholders (akkerbouwers, melkveehouders, advies- en ketenpartijen).

Het belang van het project is, dat via een goed uitgevoerde samenwerking de bodemvruchtbaarheid kan worden verbeterd en door een ruimere rotatie de productie van de afzonderlijke gewassen op een duurzame manier kan stijgen. Dit is ook maatschappelijk gezien van belang, omdat dergelijke teeltsystemen mogelijk ook positief zijn voor een hogere biodiversiteit en vermindering van emissies naar bodem en lucht. Verder verhoogt het project het inzicht in duurzame sector-overschrijdende teeltsystemen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20