AF18051 TU18104 Echte en Eerlijke prijs Duurzame Producten (BO-61-001-005, BO-45-002-022)

Project: LNV project

Project Details

Description

Wat is een echte en eerlijke prijs?

True pricing, of het bepalen van de echte prijs geeft een integraal beeld van de economische - en duurzaamheidskosten van productie en consumptie van voedselproducten. Een echte prijs helpt:

  • producenten om zo duurzaam mogelijk te produceren
  • bewuste consumenten om het juiste product te kiezen
  • overheden om op de juiste manier de economie en de duurzaamheidstransitie te stimuleren

De overgang naar meer duurzame productie is niet gratis. Vaak moeten er extra kosten gemaakt worden en staan er risico’s tegenover. Aan de andere kant zijn er duurzaamheidsbaten, bijvoorbeeld als de consument bereid is extra te betalen. De kosten, baten en risico’s moeten dan over de keten verdeeld worden. Nog te vaak trekken de primaire producenten hierbij aan het kortste eind. Bij een eerlijke prijs is deze verdeling eerlijk verdeeld.

Tot een breed gedragen methodiek komen

De concepten echte prijs en eerlijke prijs zijn de afgelopen zes jaar ontwikkeld. Maar er is nog geen duidelijke, breed gedragen methodiek die omarmd is door alle partijen in de sector, en die ook publiek beschikbaar is voor iedereen. Ook over de reactie van consumenten is nog te weinig bekend. Helpt kennis van de echte en eerlijke prijs consumenten een betere keuze te maken aan het schap? En zo ja, welke informatie is daarbij het meest efficiënt?

In deze publiek-private samenwerking (PPS) vertalen wij opgedane inzichten, samen met de sector en consument, naar één breed gedragen methodiek, die publiekelijk beschikbaar is. Zo maken wij de nieuwste wetenschappelijke inzichten direct toepasbaar.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.