AF17052b Biobased opwaarderen mest en digestaat (BO-55-001-001, BO-44-002-018)

Project: LNV project

Project Details

Description

Recente informatie uit onderzoek, wetenschappelijke literatuur en van de bedrijven geeft nieuwe aanknopingspunten voor een biobased opwaardering van mest/digestaat stromen en het verbeteren van het rendement van vergisting. Het vernieuwende aan ons onderzoek is het telen van alternatieve biomassa op de reststromen en het gebruik van omzettingsproducten voor het verbeteren van de vergisting.

 

Resultaten 2018:

  • Een 10tal verschillende schimmelsoorten (van lignineafbrekers tot oesterzwam) werdt getest op hun mogelijkheden voor groei op verse dikke fractie mest, 2 verschillende digestaten en een reststof die voor vergisting gebruikt kan worden. De substraten verschilden erg in de geschiktheid van geen enkele schimmel tot groei mogelijkheden voor meer dan de helft van de schimmels.
  • Zowel larven van de zwarte soldatenvlieg (Black Soldier Fly) als compostwormen werden geteeld op digestaat in een testopstelling. De compostwormen combineerden daarbij vooralsnog de beste groei met daadwerkelijke afbraak van de digestaat qua hoeveelheid. Bij beide organismen is de verwachting dat de insectenfrass danwel de wormencompost een hogere waarde heeft als bodemverbeteraar. Insectenfrass is als input in een bodemweerbaarheidstoets ingezet en bleek onder bepaalde omstandigheden ziektedruk te verminderen
  • Humuszuur dat bij bewerking van de vergisting van één van de bedrijfsleven partijen opgezuiverd wordt, getest op hun plantenstimulerende en bemestende werking. Verschillende doseringen op grond en blad werden uitgetest in uien en in een potproef op tomaat. De ervaringen in experimenten werden aangevuld met ervaringen uit de wetenschappelijke literatuur.
  • Oriënterend onderzoek lijkt ruimte te geven voor alternatieve vloeibare meststoffen uit mest of champost bij de teelt van microalgen.
  • De hypothese dat vergisting mogelijk kan verbeteren door het toevoegen van insectenfrass, champost of wormen (met hun eigen bacterie en enzym huishouding, die verschilt van de normale bacteriële vergistingspopulatie uit landbouwhuisdieren) werd in vergistingsproeven uitgezet. Positieve resultaten op de vergisting bij één van deze producten.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.