AF17013 Landbouw als vliegwiel voor de energie transitie (BO-59-005-013, BO-59-003-001, BO-47-001-046)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doel:

Het doel van deze PPS is om invulling te geven aan de rol van de landbouw in de energietransitie. Dit door het maximaliseren van de bijdrage van de landbouw op een wijze dat hernieuwbare energieproductie en consumptie een integraal rendabel onderdeel van het agrarische bedrijf wordt. De PPS richt zich op technologische, economische en sociale innovaties die hiervoor nodig zijn.

Vernieuwing/innovatie:

Er liggen duidelijke kansen voor de agrarische sector maar dat vraagt nog wel om de nodige innovaties op bedrijfsniveau (integreren in bedrijfsvoering), in de energieketen (afstemmen vraag en aanbod) en in de samenwerking tussen boeren, burgers en samenleving (nieuwe verdienmodellen en maatschappelijke acceptatie).

Impact:

De PPS wil er aan bijdragen dat agrarische ondernemers concrete handvatten krijgen om duurzame energieproductie en opslag te integreren in hun agrarische bedrijfsvoering. Dat versterkt niet alleen de inkomenspositie van agrariërs, het draagt ook bij aan het versterken van de maatschappelijke acceptatie. Zeker bij een gebiedsgerichte aanpak waarbij agrariërs, gemeenten, lokale energie-coöperaties, MKB ondernemers, Netbeheerders en maatschappelijke organisaties samen werken aan praktische oplossingen om de onbalans in duurzame energie productie en consumptie aan te pakken. Toepassing van deze decentrale energietransitie aanpak op grote schaal in Nederland maakt voor miljarden aan toekomstige investeringen in de energie infrastructuur overbodig. Ook draagt het bij aan het realiseren van de klimaatafspraken van Parijs. De wetenschappelijke impact zit vooral in het reduceren van de CO2 footprint van agrarische productie via het volledig integreren van duurzame energieproductie en opslag in de totale bedrijfsvoering. Dat vraagt om herontwerp van bestaande agrarische bedrijfsprocessen en het optimaal benutten van technologische energieopslag innovaties. Niet landbouwproductie staat centraal, maar de integratie van energieproductie en -opslag met landbouwproductie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/03/22