AF16196 - Mest als circulaire grondstof (BO-44-004-002, BO-21.04-001-025)

Project: EZproject

Project Details

Description

Beoogd doel programmering (dit project) en beoogde impact

Doel van dit project is om voor de 2018-call een PPS-voorstel te ontwikkelen dat het perspectief van een circulaire inzet van mineralen en organische stof uit mest dichterbij brengt. Vanuit een geïntegreerde, op markten gerichte aanpak (toepassing van concrete producten) worden vraagstukken aangepakt die de circulariteit van productiesystemen versterken. Dit versterkt de rol en positie van veehouderij in gesloten kringlopen.

Huidige PPS AF-16137b dient onderdeel te gaan uitmaken van nieuwe PPS voorstel. Continuïteit waarborgen, inpassen in grotere geheel en waar nodig bijsturing.

Bedrijfsleven: levert inbreng en denkkracht vanuit opgestarte initiatieven als Taskforce Mest- en mineralenverwaarding. Daarvoor een denktank geformeerd, die levert inbreng en geeft richting.

Kennis: Binnen WUR een denkgroep geformeerd rondom thema mestverwaarding. Deze denktank brengt kennis vanuit verschillende kennisvelden in, zodat PPS voorstel aansluit bij en voortbouwt op bestaande kennisontwikkeling.

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18