AF16190 SMARAGD (BO-67-001-003, BO-41-002-005, BO-41-004-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Deze PPS richt zich op het vormgeven van een nieuw landbouwconcept voor de teelt van hoog salderende akkerbouw- en vollegrondsgroente gewassen. Hierin wordt zware grootschalige mechanisatie vervangen door lichte, autonome, innovatieve technologieën. Deze systeeminnovatie leidt tot minder bodemstructuurbederf, een betere bodemkwaliteit en daardoor tot een hogere gewasopbrengst, het geeft nieuwe mogelijkheden voor realisatie van intercropping en daardoor een weerbaarder systeem met hogere opbrengsten. Bovendien draagt het bij aan een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, energie en meststoffen.

In samenwerking met technologie bedrijven en bedrijven uit de agribusiness wordt de dimensionering van een nieuw akkerbouwmatig bedrijfssysteem met intercropping gemodelleerd. Dit resulteert in ontwerpeisen voor te ontwikkelen prototypes van lichte innovatieve mechanisatie. Er worden systeemontwerpen gerealiseerd gericht op de afvoer van grote volumes geoogst product en voor herkenning van onkruiden, aardappelopslag en gewasziekten via kleine autonome voertuigen. Ook worden technieken ontwikkeld voor zowel kerende als niet-kerende grondbewerking passend binnen een rijpaden-/strokenteeltsysteem. Prototypes worden ontwikkeld en getest, geëvalueerd en verbeterd via een Field Lab. Rond het Field Lab worden demonstraties en interactieve bijeenkomsten georganiseerd om stakeholders zoals akkerbouwers, technologie-ontwikkelaars en overheden bij de ontwikkeling te betrekken en om daarmee de slagingskans in de praktijk te vergroten.Via innovaties in e-aandrijfsystemen en battery management systemen komt elektrificatie van de landbouw dichterbij.

De PPS betreft een cross-over van Topsectoren Agrifood en HTSM. Innovaties worden vormgegeven voor sleutelvraagstukken in de akkerbouw rond waarneming van ziekten en plagen, grondbewerking en afvoer van geoogst product. Vanuit wetenschappelijk oogpunt levert dit aanknopingspunten voor individuele plantbehandeling, intercropping, ontwikkeling van swarm robotics, computer vision en toepassing van autonome voertuigen met slimme accu-, aandrijfsystemen en control technology.  De PPS wordt verbonden met PhD onderzoek bij zowel Wageningen University als TU Eindhoven.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.