AF14225 Voorspellen mycotoxinen in granen (BO-46-002-018, BO-33.04-002-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project heeft als doel het ontwikkelen van betrouwbare modellen voor het vroegtijdig (vóór/tijdens de oogst) voorspellen van het optreden van mycotoxinen in granen. Het gaat hierbij om verschillende belangrijke mycotoxinen in verschillende graansoorten, en verschillende schaalniveau’s (van veld naar wereldwijd). Het onderliggend doel is het vergroten van kwantitatieve inzichten in effecten van de weer- en management factoren (en onderlinge relaties) die het optreden van mycotoxinen beïnvloeden, en het verbeteren en uitbreiden van al bestaande modellen.

Het project richt zich op een aantal specifieke mycotoxinen in bepaalde graansoorten, die voor de Nederlandse sector het meest relevant zijn. Dit betreft: deoxynivalenol (DON) in tarwe; DON, T-2 en HT-2 toxinen in gerst; en aflatoxine in maïs.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/03/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.