AF-EU-18041 SUPER G (BO-56-101-002, BO-47-002-036)

Project: EZproject

Project Details

Description

Aan de ene kant staat blijvend grasland en haar functies onder druk door suboptimaal beheer en zelfs het uit productie nemen van extensief gebruikte graslanden in marginale gebieden; en aan de andere kant door omzetting van blijvend grasland naar meer intensieve teeltsystemen. SUPER-G beoogt duurzame bedrijfssystemen op blijvend grasland te ontwikkelen en aangrijpingspunten te leveren voor beheer dat, afhankelijk van lokale context, gericht is op een optimale balans tussen productiviteit enerzijds, en het bevorderen van ecosysteemdiensten - waaronder biodiversiteit, bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, en waterhuishouding - anderzijds.

In 2016 was 71% van de in totaal 1 miljoen ha grasland in Nederland blijvend grasland – goed voor naar schatting de helft van het gras en ruwvoer voor de Nederlandse melkveehouderij. Een duurzaam gebruik hiervan is essentieel voor de levensvatbaarheid van de Nederlandse melkveehouderij, en voor het behoud van het open landschap. Ook voor Nederland geldt binnen het Europese landbouwbeleid de verplichting om het areaal blijvend grasland in stand te houden. In het Nederlands veenweidegebied is vrijwel alle grasland blijvend grasland, dat een belangrijke rol speelt bij het beperken van de bodemdaling. Ook in andere gebieden biedt blijvend grasland de basis voor biodiversiteit (botanisch, insecten, weidevogels), koolstofvastlegging, beheer van waterkwaliteit, en is het een belangrijke troef voor toerisme en daarmee verbonden diensten.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1829/02/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.