AF-EU-18022 Inno4Grass (BO-63-101-011, BO-47-002-031, BO-22.04-006-018)

  • van den Pol-van Dasselaar, Agnes (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Gras is het landbouwgewas met het grootste areaal in Nederland en is van groot
belang voor de Nederlandse melkveehouderij. Toch krijgt het relatief weinig aandacht
in het onderzoek. In de afgelopen decennia was de aandacht meer op de dieren en
de stal gericht. Inmiddels is duidelijk dat optimale inzet van de
productiefactor grond (o.a. via beweiding) van groot belang is om duurzaamheid
te waarborgen. Inno4Grass beoogt de inzet en het gebruik van grasland in
Nederland te verbeteren door uitwisseling van kennis en door verdere verdieping
van deze kennis in het onderzoek. Het doel van het project is het overbruggen
van het gat tussen wetenschap en praktijk wat nu verdere vooruitgang vaak in de
weg staat. Door samen te werken krijgen we zicht op het effect van innovaties
op economische, ecologische en sociale duurzaamheid én wordt implementatie in
de praktijk gestimuleerd. Inno4Grass levert daarnaast vanuit Europa een waardevol
kennisnetwerk over gras en beweiding aan Nederland. De uitwerking van
graslandinnovaties vindt echter plaats op nationaal niveau. Dit betekent dat de
output van dit project direct van belang is voor de Nederlandse melkveehouderij
en dat de toepassing ook in de Nederlandse melkveehouderij plaatsvindt. Daarmee
wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de Nederlandse melkveehouderij.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.