AF-EU-18010 CEDERS (BO-63-101-006, BO-47-002-026)

Project: LNV project

Project Details

Description

De vorming
van broeikasgassen (BKG) op rundveebedrijven wordt sterk bepaald door het voedingsmanagement.
Voedingsmanagement en productieomstandigheden verschillen sterk tussen landen, maar
een transparante, transnationale aanpak bij het in kaart brengen van BKG-emissies
ontbreekt. Om de situatie voor de Nederlandse rundveehouderij op een objectieve
wijze in kaart te brengen en te verbeteren, is verfijning en eenduidigheid nodig
rondom de berekeningsmethoden voor BKG-emissies. Dit geldt ook voor de internationale
positie die de Nederlandse rundveehouderij en daaraan verbonden bedrijfsleven inneemt,
en duidelijkheid is nodig rondom de internationale verschillen in gehanteerde BKG-berekeningsmethodiek
en de nationale achtergronden hiervan. Dit project geeft duidelijkheid en
verfijning door (1) het ontwikkelen van databases (als voortzetting van huidige
GRA-activiteiten 5 ) en het herleiden van relaties voor het effect
van voeding op vertering, excretie, mestsamenstelling en daaraan gerelateerde
BKG-emissies; (2) het opheffen van belangrijke lacunes in kennis rondom deze
relaties middels experimenteel onderzoek; (3) het evalueren van de gevolgen van
voeding en bedrijfsvoering op BKG met de meest gedetailleerde procesmodellen, en
spiegeling hiervan aan de modellen verkregen uit de databases, het
experimentele onderzoek en huidige BKG-berekeningsmethoden; (4) het verbeteren van
BKG-berekeningsmethoden (zowel op bedrijf- als op nationale schaal); (5) het overdragen
van informatie naar eindgebruikers van BKG-berekeningsmethoden op nationale
schaal (rundveehouderij, bedrijfsleven, adviseurs/intermediairs, overheden) en internationale
schaal (selectie van organisaties en de EU).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.