AF-EU-17034 - SYSTEMIC (BO-55-101-002, BO-47-002-008, BO-31.03-007-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

Innovatieve nieuw ontwikkelde benaderingen en technieken (TRL 4-5 niveau) zullen worden doorontwikkeld naar demonstratie niveau (TRL 7). Dergelijke industriële demonstratieprojecten zijn noodzakelijk voor de onderbouwing van praktische businesscases en evaluaties alvorens uitrol naar de praktijk überhaupt mogelijk is (d.w.z. noodzakelijk om de bekende valley of death voor innovatietrajecten te voorkomen). Door de ontwikkelde technische innovaties, die het mogelijk maken om mest te ontrafelen in primaire N, P of K componenten, kan een enorme stap gezet worden in de verhoging van de nutrient resource use efficiency met betrekking tot het gebruik van nutriënten in de landbouw en kan het mesttransport sterk worden teruggedrongen/geminimaliseerd. Soortgelijke grootschalige demonstratieprojecten worden ook in het buitenland opgezet maar wordt er ook naar andere biomassa reststromen gekeken (o.a. slib en voedselresten). WUR coördineert het EU-project en draagt bij aan de monitoring en optimalisatie van de technieken, business case ontwikkeling, extrapolatie mogelijkheden naar nog vijf andere regio’s/installaties en het gericht uitdragen van de uitkomsten richting belangrijke relevante stakeholders.

 

Beoogde output en impact

Operationele ervaring en kennis over de werking van innovaties op het gebied van de verwerking van afvalstromen (m.n. mest) tot N, P en K componenten / (secundaire) grondstoffen ten behoeve van efficiënt hergebruik in de landbouw en betaalbare mestverwerking. Het betreft praktische informatie over de kwaliteit van de producten, economische analyses & uitwerking business cases en tot slot analyse van de milieukundige voordelen. Dergelijke ontwikkelingen zijn van cruciaal belang omdat de landbouwsector momenteel hoge kosten moet maken om het fosfaatoverschot weg te werken om verdere ingrepen van de overheid te mijden en de huidige mestverwerking - zijnde verbranding en mesttransport naar buitenland, waarbij niet alleen het fosfaat (eindige grondstof) wordt afgevoerd maar ook de waardevolle organische stof - duurzaam te maken gericht die bedraagt aan de wording van een circulaire economie.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/21