AF-EU-17031 IWMPRAISE (BO-56-101-001, BO-47-002-007, BO-31.03-007-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Diversiteit in ruimte en tijd van de teeltmanagementsystemen en de complexe interactie tussen bodembewerking, onkruidbestrijding en bodemkwaliteit vormen de basis voor de beoogde onafhankelijkheid van herbiciden. Het project start met een analyse en kwantificering van de sociale, economische en technische belemmeringen voor de onafhankelijkheid van chemische bestrijding. Tevens wordt gewerkt aan de ontwikkeling en optimalisatie van alternatieve bestrijdingsmethoden ten bate van een “tool box” van gevalideerde IWM (integrated weed management) methoden. De prestaties van de nieuwe teeltmanagementsystemen op het gebied van opbrengst, kosten, milieu, en resource use efficiency worden getoetst.  Voor Nederland richt het probleem zich op drie teeltmanagementsystemen, nl. maisproductiesystemen, akkerbouw en akkerbouwmatige groenten.

 

Beoogde output en impact

IWMPRAISE brengt de sociale, economische en technische belemmeringen voor een gereduceerde inzet van herbiciden in beeld. Door de ontwikkeling van een gevalideerde IWM tool box in samenwerking met internationale partners wordt gewerkt aan de opheffing van deze belemmeringen. De ontwikkelde kennis, strategieën en technieken dragen bij aan een verminderde inzet van herbiciden in voornoemde rotaties en dragen daarmee bij aan een hogere robuustheid en verminderde inzet van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.