AF-EU-17024 IMAGE (BO-22.04-006-019)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het is voor de Nederlandse/mondiale veehouderij en voor fokkerijorganisaties van groot belang om de beschikbare genetisch diversiteit tussen en binnen rassen optimaal te benutten om robuuste en goed aangepaste dieren te fokken. Dit in het licht van de sterk groeiende wereldbevolking, beperkte beschikbaarheid van resources, klimaatverandering, de kans op nieuwe ziekten, en de behoefte aan gezond en veilig voedsel.

Het IMAGE project stelt Wageningen Livestock Research (WLR) in staat om verder te investeren in het kaart brengen van genetische diversiteit binnen en tussen rassen, in levende populaties én genenbankcollecties. Het bedrijfsleven profiteert van de opgedane kennis over genetische diversiteit in genenbankcollecties en kan genenbankmateriaal gebruiken in fokprogramma’s. Bovendien werkt IMAGE aan nieuwe methoden/tools voor optimale benutting/introgressie van unieke genetische diversiteit - uit genenbankcollecties of levende populaties - in fokprogramma’s.

Naast WLR zijn Wageningen Universiteit en het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) partners in het project. Het fokkerijbedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door EFFAB (European Forum for Farm Animal Breeders) en er wordt samengewerkt met fokkerijbedrijven, waaronder CRV (rundvee), Topigs Norsvin (varken) en Lohmann Tierzucht (kip).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.