AF-EU-17013 LegValue (BO-57-102-001, BO-47-002-005, BO-31.03-007-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

De doelstelling van onze activiteiten in het project is tweeërlei:

Het samen met stakeholders ontwikkelen en verbreden van kennis over de concurrentiekracht en de milieu-impact (ecosysteem diensten) van eiwitgewassen in Nederland en de daarmee samenhangende verwerkingsketens richting veevoer en voedsel. Hierdoor wordt helder hoe en onder welke voorwaarden eiwitgewassen en de daarbij horende duurzame ketens competitief kunnen worden in Nederland. Het ontwikkelen van kansrijke transitiepaden om van de huidige situatie te komen tot een situatie waarin substantieel meer eiwitgewassen worden geproduceerd en afgezet in Nederland inclusief aanknopingspunten voor de verschillende stakeholders om dit mogelijk te maken. Hierin wordt kennis toegepast en verdiept  over transitievraagstukken en interactieve scenario-ontwikkeling. Het project biedt ons de unieke mogelijkheid om de transitieopgave en de uitgangssituatie te benchmarken met andere landen zodat een dieper en breder inzicht in de vraagstelling en de oplossing wordt verkregen. Het project sluit naadloos aan bij de aangenomen Tweede Kamer motie van 30 oktober 2014 van de Kamerleden Veldhoven en Geurts.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.